Polityka prywatności

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CELLPAK Zdzisław Koziatek – dalej jako „CELLPAK” lub „Administrator”.

2. Z Administratorem możecie Państwo skontaktować się pisemnie pod adresem: Olszewo Borki, Dobrołęka 1a, 07-415 Olszewo Borki, pod adresem e-mail: biuro@cellpak.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu:+48 (29) 768-10-10.

3. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) – dalej jako RODO.

4. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. CELLPAK dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

5. CELLPAK przetwarza Państwa dane osobowe celem poprawnego prowadzenia współpracy handlowej oraz wykonaniem obowiązków prawnych, w tym: a. wsparcie obsługi klienta, wycen produktów gotowych, przeprowadzania akcji marketingowych, b. rozpatrzenia reklamacji, ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, c. wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych, przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, d. archiwizacja danych, do czasu przedawnienia roszczeń związanych z podejmowanymi przez nas działaniami. e. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, badanie ruchu na stronie internetowej wykorzystując narzędzia analityczne Google Analytics, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych

6. Administrator w celu zawarcia i realizacji umowy pozyskuje od Państwa następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, firmę oraz numer NIP) i dane adresowe (adres, adres e-mail). Administrator może dodatkowo prosić Państwa o podanie danych dodatkowych (np. numer kontaktowy), które to dane nie mają wpływu na zawarcie umowy, jednakże ułatwiają kontakt z Państwem, a tym samym wpływają na sprawną realizację zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia współpracy handlowej z CELLPAK.

7. Państwa dane będą przekazane także podmiotom, którym Administrator zleci wykonanie czynności technicznych niezbędnych do prowadzenia współpracy handlowej, np. podmiotom wykonującym usługi bankowe, pocztowe, kurierskie, prawne, czy informatyczne.

8. Administrator danych informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści przechowywanych danych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie ich przetwarzania, przenoszenie danych, wniesienie sprzeciwu, a także cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

9. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

10. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani też profilowaniu.

Nagrody i certyfikaty